Gedragsregels/VSK

De gedragsregels van OSM Basketball

Versie: September 2015

Opgesteld door het bestuur van OSM Basketball.

1.   Algemene gedragscodes / Veilig Sport Klimaat (=VSK)

Als basketballvereniging ontkomen we niet aan het vaststellen van een aantal regels waaraan zowel leden, trainers/coaches/teambegeleiders als ook ouders en bezoekers zich dienen te houden om het basketball in het algemeen en OSM Basketball in het bijzonder de juiste uitstraling te laten behouden.

In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet dienen geconstateerde zaken gemeld te worden bij het Bestuur van OSM Basketball of de Vertrouwenspersoon.

Van iedereen die onze vereniging bezoekt, wordt passend gedrag verwacht. Hieronder verstaan we:

 1. Respecteer de regels van de basketballsport.
 2. Respecteer de medespelers en de tegenstander.
 3. Behandel alle deelnemers in het basketball gelijkwaardig.
 4. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld bij het basketball.
 5. Blijf van de spullen van een ander af.
 6. Sta samen voor faire sport – “FairPlay!”.
 7. Spreek elkaar aan op het naleven van bovengenoemde regels.

2.   Sporters

2.1  Algemeen:

 1. Ken de spelregels.
 2. Meld je op correcte wijze tijdig af voor training en wedstrijd bij je trainer/coach.
 3. Draag correcte kleding tijdens training en wedstrijd. Hieronder verstaan we broek en shirt en degelijke sportschoenen. Tijdens de wedstrijd speel je in het tenue dat de vereniging beschikbaar stelt.
 4. Draag geen sieraden. Alles wat je niet af kan doen dient afgeplakt te worden. Denk hierbij aan ringen, piercings, oorbellen en armbandjes.
 5. Draag zorg voor het aan jou toevertrouwde materiaal van de vereniging, zoals baskets, ballen en scorebord.
 6. Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag.
 7. Heb de moed om je eigen tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je coach, je teamgenoten of je ouders.
 8. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt basketballen, zowel trainen als wedstrijd spelen. Dit is niet allemaal vanzelfsprekend.
 9. Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden wordt in en om de sporthal geen alcohol gedronken en/of drugs gebruikt.
 10. Voer je zaaltaken consequent en gedegen uit. Neem deze taken net zo serieus als je eigen wedstrijd. Zelf wil je immers ook goede scheidsrechters en een goede tafel. Indien nodig, zorg tijdig voor vervanging.
 11. Zorg ervoor dat je de kleedkamer(s) en zaal netjes achterlaat.
 12. Promoot OSM Basketball.

2.2  Training:

 1. Wees actief en betrokken tijdens de training. Er wordt inzet van je verwacht.
 2. Zorg dat je oefeningen tijdens trainingen, zo goed mogelijk, beheerst. Vraag je trainer voor eventuele tips of extra oefeningen.
 3. Zorg dat je op tijd in de zaal bent, je dient voor het starten van de training omgekleed gereed te zijn.

2.3  Wedstrijd:

 1. Houd het wedstrijdschema in de gaten zodat je weet wanneer je moet spelen en bespreek dit met je teamgenoten.
 2. Zorg dat je op tijd bent. Vuistregel bij thuiswedstrijden is 30 minuten van te voren aanwezig in de zaal i.v.m. omkleden en warming-up.
 3. Zorg dat je weet hoe laat je moet verzamelen bij uitwedstrijden en wie (van de ouders) er rijdt.
 4. Voorafgaand aan en na de wedstrijd voer je op aanwijzing van de scheidsrechter de “line up” uit. Geef je tegenstanders en scheidsrechters daarbij een hand.
 5. Aanvaard, zonder commentaar, beslissingen van scheidsrechters en tafelaars. Als zij niet voor hun taak geschikt lijken bespreek dit dan later met de coach zodat die dit binnen de vereniging verder kan bespreken en op verbetering kan aandringen.
 6. Steek je hand op als een scheidsrechter jou een fout toekent.
 7. Beïnvloed de scheidsrechter en tafelaars niet door onbehoorlijke taal of agressieve woorden en gebaren. Het bevordert het eigen spel zeker niet en waarschijnlijk werkt dit ook in je nadeel.
 8. Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd. Een goed gesprek achteraf is beter.
 9. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 10. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent, bedank de tegenstander voor hun goede spel als je zelf de overwinnaar bent.
 11. Neem na afloop van de wedstrijd jouw afval, bidons en overige spullen mee.
 12. Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of een team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.

3.   Trainers en coaches

 1. Wees redelijk in de eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben;
 2. Houd het wedstrijdschema in de gaten zodat je weet wanneer je moet coachen;
 3. Hou het tafel- en fluitschema in de gaten zodat je je team hierop attent kan maken;
 4. Coördineer het vervoer naar uitwedstrijden;
 5. Zorg dat de gedragscode van de NBB getekend in bezit is en meegenomen wordt naar wedstrijden;
 6. Zorg thuis al voor aanmelding van spelers en verzend het team tijdig naar de officials in de basketball-app van Sportlink. Neem de app mee naar wedstrijden. Meld na afloop aan de scheidsrechter of je wel of niet bezwaar wil maken;
 7. Coördineer het wassen van het teamtenue;
 8. Wees bekend met de spelregels;
 9. Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken;
 10. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. Bedenk dat alle teamleden dezelfde contributie betalen;
 11. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen en verliezen is slechts een onderdeel van het spel;
 12. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de coach van de tegenstander;
 13. Kinderen/jongeren hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is;
 14. Coaches nemen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gedrag van hun spelen ten opzichte van tegenstanders, publiek en scheidsrechters (coach heeft opvoedende taak en voorbeeldfunctie);
 15. Coaches nemen verantwoordelijkheid voor hun publiek;
 16. Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden, wordt in en om de sporthal geen alcohol gedronken en/of drugs gebruikt.
 17. Volg altijd het advies op van een arts of EHBO-er bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Neem geen risico bij enige twijfel;
 18. Bereid de training voor zodat de training goed verloopt;
 19. Breng door middel van workshops/clinics/cursussen kennis over techniek, tactiek en coaching op een goed peil. Indien er meer behoefte aan is, ga er over in gesprek met de technische commissie;
 20. Zorg voor terugkoppeling bij problemen/misverstanden binnen het team naar de technische commissie;
 21. Bij het niet uitvoeren van scheidsrechters/ tafeltaak, hanteert de club de volgende regel: niet op komen dagen of geen vervanging geregeld betekent dat de speler de volgende wedstrijd wel aanwezig moet zijn, maar niet opgesteld zal worden. De coaches zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Mocht het team niet in staat zijn om te spelen zonder deze speler, dient de sanctie te worden opgeschoven naar de eerstvolgende wedstrijd;
 22. Laat de zaal netjes achter zorg dat een ieder zijn flesjes, geknoeide drinken/eten, plastic, etc. meeneemt naar de kleedkamer en in de prullenbak deponeert;

4.   Scheidsrechters en tafelaars

 1. Je beurten worden doorgegeven in het schema dat op de site staat. Als je niet kunt ben je zelf verplicht om een vervanger te regelen. Als je geen vervanging regelt is de sanctie dat je de volgende wedstrijd niet mee mag spelen maar wel aanwezig moet zijn;
 2.  Pas de regels toe op het niveau van de spelers;
 3. Controleer met behulp van de tablet de identiteit van alle spelers en coaches van beide teams;
 4. Gebruik het gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de spelers in het spel niet verloren gaat door onnodig ingrijpen;
 5. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat je zowel in als buiten het veld als scheidsrechter/official jezelf sportief opstelt;
 6. Geef daar waar het verdiend is beide teams na afloop van een wedstrijd een compliment voor hun spel;
 7. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten;
 8. Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief waardoor het respect voor eerlijk basketballspel gehandhaafd blijft;
 9. Beoordeel van de eerste tot de laatste seconde van een wedstrijd een fout op dezelfde manier;
 10. Wees ruim (minimaal 20 minuten) van tevoren aanwezig zodat je je goed kunt voorbereiden op de wedstrijd;
 11. Een grijs shirt en zwarte lange broek wordt geadviseerd maar draag in ieder geval een T-shirt met een kleur die afwijkt van de teamtenues. Een pet hoort hier niet bij;
 12. Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de spelregelwijzigingen en interpretaties. Mocht je behoefte hebben aan ondersteuning, geef dit dan aan bij de scheidsrechterscommissaris;
 13. Let goed op tijdens het tafelen en vul het Digigitale Wedstrijd Formulier op correcte wijze in. Er mogen twee tafelaars met eventueel één ondersteuner aanwezig zijn.
  Als je het tafelen nog niet goed kan, zorg dan voor ondersteuning van je ouders of eigen leden tijdens de wedstrijd. Ouders dienen hier ook attent op te zijn;
 14. Houd het tafel- en fluitschema in de gaten zodat je weet wanneer je moet tafelen of fluiten;
 15. Regel tijdig, als je verhinderd bent, een vervanger;
 16. Scheidsrechters moeten minimaal hun F-licentie/spelregelbewijs hebben en tafelaars moeten de interne ’tafelcursus’  gevolgd hebben.

5.   Zaalwacht

 1. Of de coach van het eerst spelende team, of de zaalwacht opent de zaal;
 2. De coaches/ spelers/ouders van de eerste spelende teams ondersteunen de zaalwacht bij het klaarzetten van alle materialen;
 3. De spelers en coaches van de laatste spelende teams ruimen de materialen op in samenspraak met de zaalwacht. De zaalwacht ziet toe op de volledigheid en sluit de zaal af;
 4. De zaalwacht is het aanspreekpunt;
 5. De startende coach controleert de tablets op een opgeladen batterij, de eindigende coach legt de tablets achter slot en grendel. De sleutel van de wedstrijdkast en de bediening van het zaalscorebord worden opgehaald en ingeleverd bij de kassa van het zwembad.

6.   Toeschouwers

 1. Neem alleen plaats op de daarvoor bestemde tribune;
 2. Verstoor de training/wedstrijd niet door uw aanwezigheid, dit kan de trainer en het team afleiden;
 3. Denk eraan dat de basketballers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening;
 4. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, coaches, scheidsrechters of andere officials;
 5. Geef applaus bij goed spel van zowel het eigen team als van de tegenstander;
 6. Maak een speler nooit belachelijk en scheld hem niet uit als hij een fout maakt gedurende de wedstrijd;
 7. Veroordeel elk vorm van geweld;
 8. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter (hij heeft er over het algemeen meer verstand van en een betere kijk op);
 9. Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spelregels te houden;
 10. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen;
 11. Vergeet u bij het verlaten van de tribune niet uw afval mee te nemen. Bij de uitgang staat een prullenbak.

7.   Tip voor ouders/verzorgers

 • Geef blijk van belangstelling door zoveel mogelijk mee te gaan naar wedstrijden;
 • Wees enthousiast. Positieve aanmoedigingen stimuleren uw zoon/ dochter en medespelers;
 • Laat het coachen over aan de coach, dit voorkomt onduidelijkheid;
 • Leer uw kind zich sportief te gedragen tegenover zijn/haar tegenspelers, medespelers of scheidsrechter;
 • Leer uw kind beslissingen van de scheidsrechter te accepteren. Reageer dus niet naar de scheidsrechter;
 • Stel de trainer/coach tijdig op de hoogte omtrent bijzondere omstandigheden aangaande uw kind(eren), die mogelijk van invloed kunnen zijn op zijn/haar functioneren binnen het team;
 • Mocht uw kind problemen hebben met teamleden of de trainer/coach, meld dit dan bij de coach, de technische commissie of vertrouwenspersoon;
 • Stel u op de hoogte van alle informatie die u krijgt van OSM-Basketball. Op de website staat het wedstrijdprogramma en worden tevens andere activiteiten aangekondigd;
 • Bij verhindering van uw kind bij training of wedstrijd, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de trainer/coach;
 • Wij verwachten dat ouders/verzorgers die in het bezit zijn van een auto, per toerbeurt meerijden naar uitwedstrijden. Het is van belang dat u beschikt over een inzittendenverzekering. Als men om de beurt rijdt, is er altijd genoeg vervoer.

8.   Bestuurs- en commissieleden

 1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname aan de basketballsport bestaan voor alle (potentiële) leden, ongeacht hun vaardigheid, sekse of leeftijd;
 2. Houdt bij de wedstrijdbepalingen (speelschema) rekening met de leeftijd en mate van volwassenheid van de teams;
 3. Houdt bij het beleid rekening met het gegeven dat het basketball voorop staat en de beheersing van de sport. Beloning in de vorm van overwinning of kampioenschap dient niet als belangrijkste gezien te worden. Wees gul met lof voor inzet;
 4. Handel op financieel gebied naar eer en geweten en draag zorg voor een kascontrole;
 5. Distribueer de gedragscode met betrekking tot sportiviteit en respect onder de spelers, trainers/coaches, overig kader, ouders en toeschouwers;
 6. Zorg ervoor dat technisch kader, sponsors en spelers zich bewust zijn van hun invloed en hun verantwoordelijkheid met betrekking tot fair play in de basketballsport;
 7. Streef ernaar dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen;
 8. Bied binnen de beperkte middelen opleidingsmogelijkheden aan om het trainen en het coachen te verbeteren met de nadruk op sportiviteit en respect, voor, tijdens en na de wedstrijd;
 9. Promoot de basketballsport binnen de gemeente Stichtse Vecht op diverse wijzen;
 10. Streef ernaar de website up to date te houden. Het meest recente wedstrijdschema is altijd in te zien in de app van de Nederlandse Basketball Bond.

9.   Vrijwilligers

 1. De vrijwilligers die direct met jeugd werken, zijn (of komen op korte termijn) in het bezit van een Verklaring Omtrent goed Gedrag (VOG).  De vereniging draagt hier zorg voor.

10. (Seksuele) intimidatie

 1. Het kader (bestuur, commissieleden, trainer, coach) moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de basketballer zich veilig voelt (te bewegen);
 2. Het kader onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het functioneren in het team;
 3. Het kader onthoudt zich van elke vorm van seksueel (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de spelers;
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen het kader en een lid van de vereniging onder de 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 5. Het kader mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of het kaderlid deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 6. Het kader onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;
 7. Het kader zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevind, zoals de kleedkamer;
 8. Het kader heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en machtsmisbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie;
 9. Het kader zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen (extra speeltijd geven valt eveneens onder deze vergoeding). Ook aanvaard het kader geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke blijken van dank en waardering;
 10. Het kader zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter en de verenging is betrokken. Indien een kaderlid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal de betreffende persoon hierop direct worden aangesproken en afhankelijk van de ernst van de constatering worden gemeld bij de contactpersoon seksuele intimidatie.

11. Informatie over boetes/sancties

 1. Wees je ervan bewust dat de Nederlandse Basketball Bond diverse boetes toekent. Denk hierbij aan een foutief ingevuld sheet en een team dat niet op tijd afzegt. Als we daar allemaal alert op zijn kunnen we deze boetes voorkomen en scheelt dit de vereniging veel geld;
 2. Bij het niet uitvoeren van scheidsrechters/ tafeltaak, hanteert de club de volgende regel: niet op komen dagen of geen vervanging geregeld betekent dat de speler de volgende wedstrijd wel aanwezig moet zijn, maar niet opgesteld zal worden. De coaches zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Mocht het team niet in staat zijn om te`spelen zonder deze speler, dient de sanctie te worden opgeschoven naar de eerstvolgende wedstrijd. De boetes die mogelijk opgelegd worden door de bond vanwege niet komen opdagen worden op de desbetreffende perso(o)n-(en) verhaald;
 3. Besef dat het niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot schorsing of verwijdering opgelegd door het kader en/of de Nederlandse Basketball Bond.

12. Algemene tips

 1. Zorg voor een goede warming up. Dit voorkomt blessures;
 2. Draag zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Een deodorant vooraf voorkomt nare luchtjes. Douchen is aan te bevelen eveneens het gebruik van doucheslippers;
 3. Draag goed schoeisel. Doe de veters ook goed stevig vast! Speel bij voorkeur met basketballschoenen.

13. Tot slot

 • Bij het aangaan van het lidmaatschap van “OSM Basketball“, gaat u automatisch akkoord met deze gedragscode;
 • Bij klachten en/of opmerkingen kunt u terecht bij de voorzitter van de vereniging, of bij niet aanwezig, ieder ander bestuurslid.

© 2015 Gedragsregels OSM Basketball te Maarssen

Voor contactgegevens en meer informatie zie www.osmbasketball.nl

Al uw vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar info@osmbasketball.nl