Spelregels

Op deze pagina is aanvullende informatie te vinden over de laatste wijzigingen van (spel-)regels.
Zowel van belang voor de scheidsrechers als voor de tafel-officials.

*******************************2014/2015*******************************:
De FIBA heeft een aantal veranderingen in de spelregels doorgevoerd om het spel nog sneller te maken. De belangrijkste op een rij:

1. Technische fout:
Nieuw: Na elke technische fout krijgt de tegenpartij één vrije worp, gevolgd door balbezit vanaf de middenlijn.
Was: Na elke technische fout waren er twee vrije worpen en balbezit vanaf de middenlijn.
2. Diskwalificatie van een speler:

Nieuw: Het geven van een technische en een onsportieve fout tegen een speler leidt niet tot een diskwalificatie. Als een speler twee technische of twee onsportieve fouten heeft gekregen, wordt hij wel gediskwalificeerd en kan niet meer worden gebruikt. Er komt geen automatische schorsing voor de volgende wedstrijd.
3.De Time-Outs:
Nieuw: In de laatste twee minuten van het vierde kwart mogen nog maar maximaal 2 van de 3 time-outs worden opgenomen.
Was: Geen beperkingen.
4. De 24-seconden regel:
Nieuw: Nadat de bal de ring van de tegenstander heeft geraakt, wordt de schotklok teruggezet op 14 seconden, mits het aanvallende team gelijk controle over de bal heeft.
Was: De schotklok werd teruggezet op 24 seconden.

Aanpassing spelregels mini-basketball voor U8, U10 en U12 d.d. 26 augustus 2014.
De hierna volgende aanpassing geldt voor alle wedstrijden van U8/U10/U12  t/m het niveau van de afdelingen.  (Vanaf het niveau van de Tweede Divisie en hoger gelden de ‘normale’ spelregels zoals deze gehanteerd worden voor de leeftijdscategorie U14 met als uitzondering:
– De basket op de hoogte van 2.60 meter;
– Geen toepassing van de 24-seconden regel;
– Balmaat 6.)

Toelichting
Om de basketballsport in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht te verbeteren, dient een aantal regels en spelsituaties aangescherpt c.q. nader toegelicht te worden. Het is erg belangrijk om hier goed op in te spelen, omdat de coördinatieve en technische aspecten van het basketball in deze leeftijdscategorieën ontwikkeld worden. Alle trainers en scheidsrechters, die met deze kinderen werken, hebben hierin dus een bijzondere verantwoordelijkheid. Hun actieve begeleiding is van groot belang voor het succesvol hanteren en toepassen van deze regels en daarmee voor de ontwikkeling van het kind binnen de basketballsport.

Aan de ene kant willen wij kinderen zoveel mogelijk aan de basketballsport binden. Dit houdt in dat iedereen in een positieve atmosfeer kan trainen en ook in de gelegenheid gesteld wordt om wedstrijden te spelen. Aan de andere kant is het doel van vooral de U12 groep om de individuele technische vaardigheid te vergroten. Tactische zaken in zowel aanvallend als verdedigend opzicht hebben bij deze leeftijdsgroepen nog weinig toegevoegde waarde. Daarom ook staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind boven het winnen van wedstrijden.
De trainers en begeleiders van deze groepen moeten hier al vanaf het begin rekening mee houden bij het voorbereiden van trainingen en wedstrijden.
Van scheidsrechters wordt verwacht dat zij zich als begeleider opstellen in plaats van het zuiver volgen en toepassen van de regels. Waar in het hierna volgend stuk gesproken wordt over jongens, worden ook meisjes bedoeld.

Er wordt gespeeld volgens de mini-basketbal spelregels van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Hierbij moet echter rekening worden gehouden met de volgende aanpassingen:
1. Vrije worpen
De vrije worp wordt genomen op de plaats waar de cirkel van de bucket het dichtst bij de basket ligt of op een punt ongeveer 1,8 meter beneden de vrije worplijn.
2. Puntentelling
De puntentelling is als volgt:
– Als er gescoord wordt in de bucket, dan zijn dit 2 punten.
– Als er gescoord wordt van buiten de bucket, dan zijn dit 3 punten.
3. Balgrootte
Er wordt gespeeld met balgrootte 5.
4. Verdediging
– Man-to-Man verdediging is verplicht. Dit wil zeggen dat de verdediger
maximaal op 2 meter afstand van de aanvaller dient te staan.
– Een duidelijke Man-to-Man situatie moet altijd zichtbaar zijn.
– Spelers mogen verdedigd worden vanaf het verlengde van de vrije worp lijn op
de aanvalshelft (dus ¾ veld).
– Alle vormen van full court press en/of double teaming zijn verboden.
!! Uitzonderingen op voornoemde Verdedigingregels !!
   4.1. Als een aanvallende speler bewust niet deelneemt aan het spel, om
daarmee een verdedigende speler te binden, dan mag de verdedigende speler
terugvallen in de verdediging. Als de aanvaller actief wordt, dan moet de
verdediger direct de 2-meter regel in acht nemen.
   4.2. Als een verdediger duidelijk is verslagen in een 1-1 situatie, dan mag er
geholpen worden.
   4.3. Bij een ongecontroleerde fast-break situatie, is het niet mogelijk dat de
verdedigers binnen 2 meter afstand van de aanvallers staan.
5. Aanval
– Alle vormen van screens op de bal of van de bal af, zijn verboden.
– Wat wel is toegestaan zijn give-and-go en het snijden naar de bal toe.
6. Straffen
– Bij een overtreding op het zetten van een screen wordt een persoonlijke fout
gegeven aan de speler die het screen heeft gezet.
– Bij herhaling van het hiervoor genoemde wordt een technische fout gegeven
aan de coach.
– Bij het spelen van een zone-verdediging wordt de coach bestraft met een
technische fout.

Zie ook enkele korte videofragmenten van de Duitse Basketball Bond op:
http://www.basketball-bund.de/jugend-schule/minibasketball/videos-minibasketball
Extra
– Omdat winnen niet het belangrijkste doel is bij Mini-basketball is een gelijke
eindstand mogelijk. De eindstand wordt ‘bevroren’ wanneer een van de teams
een voorsprong van 50 punten heeft behaald. Er wordt wel verder gespeeld
maar de score wordt niet meer bijgehouden.
– Bij de allerjongste jeugd (U8 , U10) mag de bal niet uit de handen getikt
worden of afgepakt worden, wanneer de speler de bal in de handen heeft.


*******************************2011/2012*******************************
“No-charge-zone”
2.4.7 ‘No-charge semi circle’ gebieden
De ‘no-charge semi circle’ lijnen worden gemarkeerd op het speelveld, beperkt door:

  • Een ‘semi circle’ met de straal van 1,25 m gemeten vanaf het punt van de vloer onder het exacte midden van de basket tot aan de binnenrand van de ‘semi circle’. De’ semi circle’ is verbonden met:
  • Twee (2) evenwijdige lijnen loodrecht op de eindlijn, de binnenrand 1,25 m vanaf het punt van de vloer onder het exacte midden van de basket, 0,375 m lang en eindigt 1.20 m van de binnenrand van de eindlijn.
  • De ‘no-charge semi circle’ gebieden worden aangevuld met denkbeeldige lijnen tussen de uiteinden van de parallelle lijnen direct onder de voorste randen van het bord
    De ‘no-charge semi circle’ lijnen maken geen deel uit van de ‘no-charge semi circle’ gebieden.

Artikel 33.10 
No-charge semicirkel gebieden
De No-charge semicirkelgebieden zijn op de speelvloer aangebracht met de bedoeling om een specifiek gebied te kunnen aanwijzen voor de interpretatie van doordring/blokkeer-situaties onder de basket.

Bij een aanvallende actie op de basket binnen de no-charge semicirkel, waarbij het contact tussen een aanvallende speler die in de lucht is (airborne) en een verdedigende speler binnen het no-charge semicirkel, zal het contact niet als een aanvallende fout worden beoordeeld, tenzij de aanvallende speler illegaal gebruik maakt van zijn handen, armen, benen of lichaam op het moment dat:

  • de aanvallende speler controle heeft over de bal als hij in de lucht is (airborne) en,
  • hij een doelpoging maakt of de bal weg passt en,
  • de verdedigende speler twee voeten binnen  het gebied van de nocharge semicirkel heeft.